Etikettarkiv: Årsmöte

Årsmötet och arbetsdagen den 26/4 inställt tv

Med anledning av den pågående Corona-pandemin och myndigheternas krav på social distans har Öster II:s styrelse beslutat att uppskjuta årsmötet den 26/4 2020 tills vidare.

Information om detta lämnas, utöver här på hemsidan, även på områdets Facebook-grupp, genom anslagen i koloniområdet samt i mail till de medlemmar som lämnat mailadresser till styrelsen.

När situationen tillåter att vi håller årsmöte kommer detta att meddelas på samma sätt.

I anslutning till årsmötet skulle vi även ha genomfört vårens arbetsdag. Styrelsen har bedömt att inte heller detta är lämpligt på traditionellt vis. Styrelsen uppmanar därför var och en att hålla snyggt utanför sin koloni. Var och en skall även själv transportera bort sitt avfall och uttjänta föremål. Dessa skall absolut inte läggas vid komposterna! Detta gäller naturligtvis även när vi har arbetsdagar som vanligt.

Aktiviteter 2020

Följande aktiviteter är planerade av styrelsen och Trivselgruppen:

Växtloppis: 17 maj, kl. 10-13
Växter, prylar, kläder, böcker med mera…!

Årsmöte och arbetsdag: 26 april, kl. 10-15

 • Arbetsdag 10-12
 • Fika 12-13
 • Årsmöte 13-15

Kräftfest: 15 augusti, kl. 16

Äppelmustning: 4 oktober, kl. 10-13

Glöggfest: 22 november, kl. 13-15

Spontana festligheter kan uppkomma – håll utkik här och på Facebook!

Årsmöte och arbetsdag lördagen den 28 april

Årsmötet och vårens arbetsdag kommer att äga rum den 28 april.

UPPDATERING: Årsmötesprotokollet hittar du här: Årsmötesprotokoll

10–12: Arbetsdag
12–13: Fika med grillning och information om biodling på Öster II
13–15: Årsmöte

Kallelse kommer att skickas ut inom kort via email. Motioner ska skickas till styrelsen senast en vecka innan mötet, dvs. senast den 21 april.

Medverkan i vår gemensamma arbetsdag är obligatorisk för alla medlemmar. Du som inte har möjlighet att närvara kan meddela styrelsen så får du en uppgift att utföra när det passar dig bättre.

Väl mött!

Styrelsen

DAGORDNING
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
2. Fastställande av närvarolista tillika röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fråga om kallelse behörigen skett
6. Styrelsens årsredovisning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om ersättning till styrelse och övriga uppdragshållare
10. Fastställande av budget och avgift för nästkommande år
11. Val av föreningens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av ombud till LKC
14. Utseende av valberedning
15. Utseende av övriga uppdragshållare
16. Behandling av medlemmars motioner till årsmötet (styrelsen tillhanda senast 21 april)
17. Behandling av styrelsens ärenden som hänskjutits till årsmötet
18. Mötets avslutande

Årsmöte och arbetsdag

Alla medlemmar i koloniföreningen Öster II hälsas välkomna till:
Årsmöte och arbetsdag, lördagen den 14 maj kl. 10.00
 
Lokal: Österstampet
 
Kl. 10-12 – årsmöte
Kl. 12-13 – grillning och fika
Kl. 13-15 – arbetsdag
 
Observera att i år så vänder vi på ordningen mellan stämman och arbetsdagen!
 
Deltagande vid arbetsdagen är obligatoriskt för föreningens medlemmar. Detta är viktigt att komma ihåg och något man skrev under när man först skaffade sig sin koloni. De senaste åren har vi haft god närvaro vilket vi är tacksamma för!
 
Den som är förhindrad att delta på arbetsdagen ombeds att kontakta Jens Eriksson (koloni #31), eller på email: oster2lund@gmail.com, för att få arbetsuppgifter som kan utföras när det passar bättre.
 
Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.
 
För de som önskar att få utbetalt toalettsstädningsarvode, observera att utbetalning kommer endast att ske via kontoöverföring framöver. Välkommen att kontakta kassören Stina Loo (#19) via email: oster2lund@gmail.com.
 
Vänligen se dagordning för stämman här: Kallelse till årmöte Öster II 14 maj 2016.
 
Väl mött!
Styrelsen
IMG_2075

Årsmöte och arbetsdag

Årsmötet och vårens arbetsdag infaller på lördag, den 9 maj. Varmt välkomna!

Vi inleder med ett arbetspass och samlas vid Österstampet kl 10. Det finns mycket att göra på området, men vi kommer att fokusera på grindrenovering och ogräsrensning. Arbetsdagen avslutas kl 12 med fika och grillning. Därefter följer årsmötet.

Deltagande på arbetsdagen är obligatoriskt för föreningens medlemmar. Den som är förhindrad att delta ombeds att kontakta Jens Eriksson (koloni # 31), på telefon 0709540544, eller email oster2lund@gmail.com, för att få arbetsuppgifter som kan utföras före eller efter arbetsdagen.

Dagordning för stämman:

 1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
 2. Fastställande av närvaroförteckning tillika röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fråga till stämman om kallelse behörigen skett
 6. Styrelsens årsredovisning
 7. Revisionsrapport
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av budget och avgifter för verksamhetsåret
 10. Val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Val av ombud till LKC
 13. Utseende av valberedning
 14. Utseende av övriga uppdragshållare (materialförvaltare, ansvarig för Österstampet, m.fl.)
 15. Behandling av från medlemmar inkomna motioner
 16. Toalettstädning (intresseanmälning via brev till medlemmarna)
 17. Bevakning av området under vintersäsongen (Jan Broel-Plater inleder)
 18. Kolonitidningen ”Lyckligt lottad” (Sven-Axel Månsson och Anna Appelberg informerar)
 19. Boulebana (Jens Eriksson informerar)
 20. Anslagstavlor (Jens Eriksson informerar)
 21. Trivselgruppens aktiviteter under verksamhetsåret
 22. Övriga ärenden
 23. Mötets avslutande

Väl mött!

Styrelsen