månadsarkiv: april 2018

Årsmöte och arbetsdag lördagen den 28 april

Årsmötet och vårens arbetsdag kommer att äga rum den 28 april.

UPPDATERING: Årsmötesprotokollet hittar du här: Årsmötesprotokoll

10–12: Arbetsdag
12–13: Fika med grillning och information om biodling på Öster II
13–15: Årsmöte

Kallelse kommer att skickas ut inom kort via email. Motioner ska skickas till styrelsen senast en vecka innan mötet, dvs. senast den 21 april.

Medverkan i vår gemensamma arbetsdag är obligatorisk för alla medlemmar. Du som inte har möjlighet att närvara kan meddela styrelsen så får du en uppgift att utföra när det passar dig bättre.

Väl mött!

Styrelsen

DAGORDNING
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
2. Fastställande av närvarolista tillika röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fråga om kallelse behörigen skett
6. Styrelsens årsredovisning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om ersättning till styrelse och övriga uppdragshållare
10. Fastställande av budget och avgift för nästkommande år
11. Val av föreningens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av ombud till LKC
14. Utseende av valberedning
15. Utseende av övriga uppdragshållare
16. Behandling av medlemmars motioner till årsmötet (styrelsen tillhanda senast 21 april)
17. Behandling av styrelsens ärenden som hänskjutits till årsmötet
18. Mötets avslutande