Kategoriarkiv: Info från styrelsen

Årsmötet 2019: 28 april

INFORMATION OM ÅRSMÖTE 2019

Öster II har årsmöte söndagen den 28 april 2019.

Dagen inleds med vårens arbetsdag kl 10.00 och fika/grillning. Därefter håller vi årsmöte.

OBS! Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 24 mars.

Motioner läggs i Öster II:s brevlåda i ”Röda Boden” eller skickas med e-post till ordförande Kristina Bosson.

kristinabosson(a)st-jacob.se

Senast söndag den 7 april anslås kallelse till arbetsdagen och årsmötet med dagordning på grindar och anslagstavlor.

Kallelse till arbetsdagen och årsmötet med dagordning, motioner, årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 samt budgetförslag för 2019 skickas då även med e-post till alla medlemmar.

Styrelsen

Årsmöte och arbetsdag lördagen den 28 april

Årsmötet och vårens arbetsdag kommer att äga rum den 28 april.

UPPDATERING: Årsmötesprotokollet hittar du här: Årsmötesprotokoll

10–12: Arbetsdag
12–13: Fika med grillning och information om biodling på Öster II
13–15: Årsmöte

Kallelse kommer att skickas ut inom kort via email. Motioner ska skickas till styrelsen senast en vecka innan mötet, dvs. senast den 21 april.

Medverkan i vår gemensamma arbetsdag är obligatorisk för alla medlemmar. Du som inte har möjlighet att närvara kan meddela styrelsen så får du en uppgift att utföra när det passar dig bättre.

Väl mött!

Styrelsen

DAGORDNING
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
2. Fastställande av närvarolista tillika röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fråga om kallelse behörigen skett
6. Styrelsens årsredovisning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om ersättning till styrelse och övriga uppdragshållare
10. Fastställande av budget och avgift för nästkommande år
11. Val av föreningens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av ombud till LKC
14. Utseende av valberedning
15. Utseende av övriga uppdragshållare
16. Behandling av medlemmars motioner till årsmötet (styrelsen tillhanda senast 21 april)
17. Behandling av styrelsens ärenden som hänskjutits till årsmötet
18. Mötets avslutande

Höstens arbetsdag 10/9

Välkommen till vår gemensamma arbetsdag söndag den 10 september.

Vi samlas vid Österstampet kl 10, där vi fördelar sysslorna. Kl. 12 fikar vi tillsammans. Föreningen bjuder på smörgås och varmkorv. Ta med egen dryck och kaffe.

Styrelsen har beställt en container till detta tillfälle. Syftet är att ge våra kolonister en möjlighet att göra sig av med skräp som lagrats på lotten som annars kan bli hemvist för råttor (dock icke trädgårdsavfall; för sådant har vi kasunerna). Containern kommer att stå vid Österstampet under hela helgen.

Deltagande i arbetsdagen är obligatoriskt för föreningens medlemmar. Den som är förhindrad att delta ombeds att kontakta Jens Eriksson (koloni #31) eller styrelsen, för att få arbetsuppgifter som kan utföras före eller strax efter arbetsdagen.

Parkeringsförbud vid vändplatsen

Viktig information till kolonisterna:

Det råder (sedan länge) parkeringsförbud vid vändplatsen, längst ner på cykelvägen mellan Öster II och Öster I.

Det är mycket viktigt att respektera parkeringsförbudet eftersom bilarna där hindrar kommunens traktorer att komma fram. Om det står bilar på vändplatsen får vi ingen jord och komposten kan inte tömmas.

Går det riktigt illa kan din bil bogseras bort. (OM du måste ställa din bil där en liten stund, se till att lägga ditt telefonnummer i framrutan på bilen.)

Adress till Öster II

Det har tidigare varit lite oklart vilken officiell gatuadress vårt koloniområde, Öster II, har. Nu har kommunen fastställt detta.

Vår adress är Östra fäladsvägen 40, Lund. Fastighetsbeteckningen är: Galgevången 2:4

Adressen kan vara viktig att känna till bl a om man skall tillkalla polis eller räddningstjänst.

Här är listan över alla koloniområdenas adresser: Adresser till Lunds koloniområden.

Årsmöte och vårens arbetsdag 20 maj

Vi hälsar er varmt välkomna till årets föreningsstämma som kommer att äga rum den 20 maj kl 13:30 på Österstampet.

Dagen inleds med gemensam arbetsdag kl 10:00. Vi ses på Österstampet för fördelning av sysslor. (Observera att alla medlemmar förväntas delta på ett eller annat sätt, efter bästa förmåga, enligt vårt arrendekontrakt. En tredjedel av kolonisterna dyker oftast upp och vi brukar ha väldigt trevligt under årets två arbetsdagar!)
Efter gemensamma insatser på området grillar vi tillsammans. Föreningen bjuder på mat och dricka (dock ej varm dryck såsom t ex kaffe/te). Tag därför gärna med eget kaffe/te.

Inför stämman har valberedningen lämnat ett viktigt meddelande: 

”Meddelande från valberedningen inför årets stämma i Öster 2:
Koloniföreningens styrelseordförande Sven Axel Månsson har meddelat att han inte längre står till förfogande som ordförande i föreningen. Då övriga i den nuvarande styrelsen inte är beredda att ta sig an ordförandeposten eller redan sitter på viktiga poster efterlyses härmed potentiella kandidater till ordförandeposten. Eftersom en styrelse utan ordförande inte kan fungera är det av yttersta vikt att denna post är besatt så att styrelsen kan föra föreningens talan gentemot kommunen, speciellt inför stundande förhandlingar om förnyat arrendeavtal. Svar, förfrågningar och tips kan lämnas till Thomas Larsson, koloni nr 1 eller till Elisabeth Iregren / Mirtha Robert i valberedningen.”

Se mer information och dagordning i Kallelse till stämma maj 2017. (Klicka på den understrukna länken)
Väl mött!
Styrelsen
(OBS! Kallelsen har sänts i mail till alla som lämnat mailadress samt i vanligt brev till övriga.)

Praktisk information

Vid kontakt med kommunen har vi blivit informerade om att kompostjorden bör blandas ut till hälften med vanlig jord innan användning.

Observera också att alla vattenkranar skall vara öppna under hela vintern. De stängs inför att vattnet sätts igång igen på våren.

Läs mer om detta och annat på:

Praktisk information

 

OBS! Skriv redan in datumet 20 maj 2017 för vårens årsmöte och arbetsdag!

Höstens arbetsdag

Vid senaste styrelsmötet beslutades att höstens arbetsdag kommer att äga rum
den 18 september. Vi sätter igång kl 10 och jobbar på till lunch. Föreningen
bjuder som vanligt på grillad korv och smörgåsar.

Varmt välkomna!

2014-08-17 10.49.16-1

Konstverk från föregående års konstutställning, av Anki

Att vara koloniägare

2016-06-30 16.41.57Det sitter nya lappar på grindarna på området. Budskapet kan verka något otrevligt, kanske även burdust – några kanske tycker att gränsen för respekt och anständighet är nådd. Hur man än reagerar på denna uppmaning kvarstår det faktum att det var längesen vårt område hade så illa skötta gångar. (Förra året var lappen trevligare men omfångsrik i budskapet och därmed inte läst.)

Mer än något annat signalerar ogräs i gångarna ett koloniområde som inte riktigt bryr sig. Koloniägarna kan ha rensat sina rabatter hur fint som helst. Är det fullt med ogräs i gångarna, eller om området har en, två, tre lotter som är gravt misskötta – då är det inte vackra rosportaler eller väldoftande jasminbuskar besökarna kommer ihåg.

I andra städer framförs drastiska förslag. I Helsingborg riskerar koloniområden att rivas – inte bara eventuellt vanskötta, utan helt enkelt majoriteten av stadens kolonier kan jämnas med marken. Trots det kulturhistoriska värde som områdena tillerkänts i en studie av Helsingborgs kommun.

Ett sådant förslag beror nog inte på ett enskilt områdes frodiga växtlighet på fel ställe. Men om vi på Öster II kan göra något alls för att påverka beslutsfattarna i Lund MÅSTE vi göra det. Våra kolonier ligger oss varmt om hjärtat och vi tillsammans kan göra skillnad för vårt område även i framtiden.

Det är kanske lite omodernt, men att ha koloni är att ingå i en gemenskap, med ett kollektivt ansvar för våra allmänna områden. Vi har alla en skyldighet att se till att det är fint omkring oss. Detta arbete kan inte bara begränsas till arbetsdagarna.

Så, nästa gång du är på kolonin, ta gången (och häckar som omger din lott) FÖRST – för dina grannars skull, och din egen. Samma år som vårt 100-årsjubileum ska kommunen omförhandla vårt arrendeavtal. En tanke som tål att tänkas på mer än en gång.