Årsmöte och arbetsdag

Årsmötet och vårens arbetsdag infaller på lördag, den 9 maj. Varmt välkomna!

Vi inleder med ett arbetspass och samlas vid Österstampet kl 10. Det finns mycket att göra på området, men vi kommer att fokusera på grindrenovering och ogräsrensning. Arbetsdagen avslutas kl 12 med fika och grillning. Därefter följer årsmötet.

Deltagande på arbetsdagen är obligatoriskt för föreningens medlemmar. Den som är förhindrad att delta ombeds att kontakta Jens Eriksson (koloni # 31), på telefon 0709540544, eller email oster2lund@gmail.com, för att få arbetsuppgifter som kan utföras före eller efter arbetsdagen.

Dagordning för stämman:

 1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
 2. Fastställande av närvaroförteckning tillika röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fråga till stämman om kallelse behörigen skett
 6. Styrelsens årsredovisning
 7. Revisionsrapport
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av budget och avgifter för verksamhetsåret
 10. Val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Val av ombud till LKC
 13. Utseende av valberedning
 14. Utseende av övriga uppdragshållare (materialförvaltare, ansvarig för Österstampet, m.fl.)
 15. Behandling av från medlemmar inkomna motioner
 16. Toalettstädning (intresseanmälning via brev till medlemmarna)
 17. Bevakning av området under vintersäsongen (Jan Broel-Plater inleder)
 18. Kolonitidningen ”Lyckligt lottad” (Sven-Axel Månsson och Anna Appelberg informerar)
 19. Boulebana (Jens Eriksson informerar)
 20. Anslagstavlor (Jens Eriksson informerar)
 21. Trivselgruppens aktiviteter under verksamhetsåret
 22. Övriga ärenden
 23. Mötets avslutande

Väl mött!

Styrelsen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *